20170921_SharaMike_378.jpg

Shara + Mike

Jacksonville, Florida

September 2017

20170921_SharaMike_004.jpg
20170921_SharaMike_015.jpg
20170921_SharaMike_018.jpg
20170921_SharaMike_080.jpg
20170921_SharaMike_109.jpg
20170921_SharaMike_122.jpg
20170921_SharaMike_178.jpg
20170921_SharaMike_192.jpg
20170921_SharaMike_173.jpg
20170921_SharaMike_136.jpg
20170921_SharaMike_214.jpg